Funkcje Water Rise - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

Funkcje Water Rise

GlobalMapper > O Programie > GM-14 - Water Rise function

GlobalMapper_14.00 - Water Rise

Wśród wielu nowych opcji wprowadzonych w aktualnej wersji GlobalMapper, chcielibyśmy zaprezentować jedną, szczególnie przydatną w modelowaniu hydrologicznym Zagrożeń Powodziowych. Jest to "Simulate Water Level Rise / Flooding...". Znajdziemy ją na górnej belce programu w rozwijalnym oknie "Analisis". W poprzednich wersjach GM mogliśmy generować warstwice dla dowolnego poziomu elewacji (przy obecności NMT). Zmiana wartości cięcia np. o 1 m skutkowała wyznaczeniem nowej warstwicy wyliczonej dla całego obszaru i dla tak określonego cięcia. Jednakże nie można było nie zauważyć, że taki model zmian "lustra" wody" nie odpowiadał w pełni rzeczywistości - przede wszystkim odnosił się do poziomu "0" i uwzględniał model wysokościowy jako taki, nie zaś do wydzielonego obszaru ani kierunku spadku wód płynących (w szczególności). Potrzebny był model relatywny uwzględniający przybliżone warunki hydrologiczne.
Funkcja "Simulate Water Rise" jest już znacznie lepszym przybliżeniem i pozwala na zobrazowanie zmiany krzywej zalewowej w stosunku do wyliczonego przez KZGW modelu - np. z_10 = woda 10 letnia, z_5 = woda 20 letnia czy z_0_5 = woda 200 letnia, jeżeli zechcemy sprawdzić jaki obszar będzie podlegał zalaniu jeżeli poziom wody podniesie się np. o 0.5...1...2...5 metrów.  Popatrzmy...

Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebny jest nam NMT wybranego obszaru oraz wektor "zalewowy"... np. z_0.5 = woda 200 letnia.
1. Otwórzmy w GlobalMapper kolejno oba te pliki
2. Zaznaczmy Digitizerem nasz wektor (z_0.5)
3. Analisis > Water Rise...
4. W oknach dialogowych dobierzmy wartości...

W naszym ćwiczeniu zadaliśmy hipotetyczny wzrost poziomu wody aż o 5 m, lecz dzięki temu czytelniejsza będzie ta prezentacja.
- Po ustaleniu wartości w oknach dialogowych i zatwierdzeniu rozpoczęcia przeliczeń > otrzymujemy nowy wektor obrazujące ZASIĘG wody w stosunku do obszaru z_0.5 (woda 200 letnia) , jeżeli poziom przyrośnie o 5m. Program posiłkuje się oczywiście wartościami pobieranymi z NMT, jednakże przelicza je relatywnie w stosunku do zadanego wektora z_0.5 (lub każdego innego wskazanego przez Użytkownika).

 • Korzystając z dokładnego modelu NMT oraz precyzyjnego wektora "powodziowego" możemy w analogiczny sposób - dobierając zmienne wartości przyrostu poziomu wody (co 0.1..., 0.2 m) - lub dowolnie > wygenerować serię "symulacji" zalewowych dla wybranego obszaru.

 • Nadając im stosowne atrybuty nazwy i koloru  łatwo zobrazujemy na jednej mapie "przekrój" sytuacji powodziowych w różnych okolicznościach.

 • Podkładając pod tak powstałe wektory "powodziowe" obraz satelitarny, bądź mapę topograficzną bez trudu wyznaczymy lokalizacje najbardziej zagrożone, a to jest już bardzo użyteczny materiał dla wszystkich Wydziałów Przeciwdziałani Powodziowego (Kryzysowego) w samorządach terytorialnych.

 • Nie zapominajmy przy tym, że mamy do dyspozycji i inne funkcje jak: Watershed - wyznaczanie zlewni i strumieni, zaś w v.14 GlobalMapper także i linie wododziałowe, opisane na innych stronach tego portalu.

Nasz wektor z_0.5 + zadane 5m wzrostu poziomu wody możemy przekształcić do Flat Terrain Surface - obszar o właściwościach warstwy NMT.

Z_0.5 + 5 m wzrostu poziomu wody

Na powyżej prezentowanym zrzucie ekranowym widzimy:

 • Wektor wejściowy z_0.5 KZGW

 • Wektor z_0.5 + (5m) wygenerowany funkcją Water Rise w Global Mapper 14 przekształcony w Flat Terrain Surface

 • W tle dane NMT (ze 100% przezroczystością)

 • Przekrój poprzeczny w wybranym miejscu


Cała reszta jest już tylko kwestią określonych potrzeb i cierpliwych eksperymentów..
Miłej pracy

Wizualizacja wektora z_0.5 oraz wektora + 5 m
Wizualizacja wektora z_0.5 oraz wektora + 5 m na tle obrazu sat. terenu
Wizualizacja wektora z_0.5 oraz wektora + 5 m na tle may topograficznej
Wizualizacja wektora z_0.5 oraz wektora + 5 m na tle may topograficznej
Wizualizacja wektora z_0.5 oraz wektora + 5 m na tle may topograficznej i przekrój poprzeczny

Korzystając z własnych zbiorów, bądź wykorzystując wbudowanego w GlobalMapper klienta serwerów WMS, WMTS, TMS, WCS lub WFS możemy łatwo wzbogacić powstającą mapę o dodatkowe treści rastrowe i wektorowe... (granice, nazwy, działki wraz z numeracją itd.) Powyżej prezentujemy tylko przykładowo: szybką warstwę OSM, oraz obraz SAT, Atlas Topo 10k, Zbliżenie 10k z widocznymi wektorami, a także szczegółowy przekrój poprzeczny wzdłuż wybranego odcinka (Path Prifile). Przypominamy, że w v.14 GM istnieje możliwość równoczesnego zaprezentowania dowolnej ilości Path Profiles wraz z ich Path Profile Details.

Profil poprzeczny wyznaczony dla złożonego wektora

Kończąc tą prezentację - uzupełniamy ją dwoma obrazami:

 • Automatyczny podział wektora na równe odcinki o zadanej odległości od siebie. Tutaj co 1 km. To bardzo przydatna funkcja. Punktom podziału można następnie nadać wszelkie wybrane atrybuty. Mogą to być przykładowo stanowiska obserwacyjne, z których gromadzone będą bieżące raporty... W czasie tworzenia punktów podziału zostają one sekwencyjnie oznakowane i pojawiają się na liście Search Attributes, gdzie można je również dalej edytować...

 • Wreszcie - po wskazaniu całego wektora możliwe jest wyznaczenie Path Profile wzdłuż całej jego krzywizny. Na wykresie zobrazowane są WSZYSTKIE węzły wektora. Przemieszczając wskaźnik myszki wzdłuż tego wykresu automatycznie podświetlamy węzły na krzywej i odczytujemy ich atrybuty. Tak złożony ślad można zapisać jako BMP lub wyeksportować do formatu CSV, XYZ a także ptrzeprowadzać szerek dodatkowych operacji w oknie Path Profile.

 • Przypominamy, że po zaznaczeniu krzywej narzędziem Feature Info Tool > Vertices - Użytkownik ma dostęp do marametrów wszystkich węzłów i odcinków wybranej krzywej odczytując: Index, współrzędne X,Y, Elevation, Length, Total Length, przy czym dostępne są wszystkie funkcje edycyjne dla wskazanych elementów...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego