GM14 - PUWG2000 - Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Global_Mapper_20_GMutils v.1.0 by GeoX - GIS_OFERTA_KARTOGRAFIA_NAWIGACJA_GPS_LIDAR

Idź do spisu treści

Menu główne

GM14 - PUWG2000

KARTOGRAFIA > GEODEZJA

W v.14.1 GlobalMapper zaimplementowano obsługę PUWG2000.

Jest to o tyle ciekawe, że układ ten, jako obowiązujący w urzędowej geodezji, a dot. map zasadniczych wielkoskalowych w skalach 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 i 1:10 000 jest układem dedykowanym do prac geodezyjnych. Tym czasem gospodarka leśna wykorzystuje w SIP mapy w układzie PUWG 1992 i nie wszystkie programy posiadają możliwość obsługi PUWG2000. Tym czasem ośrodki geodezyjne na poziomie starostw oraz nadleśnictwa współpracując ze sobą przesyłają w obie strony dane, które nie są ze sobą kompatybilne na poziomie użytkowanego oprogramowania. Ośrodki nie zajmują się układem 1992, zaś Lasy układem 2000. Przyjęcie więc danych GIS z ośrodków przez SIP Lasów staje się kłopotliwe. Interesujący jest również fakt, że Geomatyka Lasów Państwowych jest na bardzo wysokim poziomie, znacznie wyprzedzającym inne krajowe ośrodki i instytucje, które z tych zasobów nierzadko korzystają. Wprowadzenie przez Globalmapper w v. 14.1 (2013 r.) możliwości obsługi PUWG2000 wypełniło tą lukę, zważywszy na fakt, że narzędzie konwersji pomiędzy układami, którymi dysponuje GlobalMapper są dobrze dopracowane.

GlobalMapper_v14_otwarcie wektorów PUWG2000
GlobalMapper_v14_otwarcie wektorów_PUWG2000
GlobalMapper_v14_otwarcie wektorów_i ORTO_puwg2000

Podział obszaru kraju na cztery trzystopniowe pasy odwzorowania Gaussa-Krügera.

Układ ten realizuje kompromis w rozłożeniu zniekształceń liniowych; od –7,7 cm/km na południku środkowym strefy do maksymalnie około +7 cm/km na brzegu strefy. Mapa zasadnicza jest prowadzona w formie numerycznej z możliwością przedstawienia jej treści w formie analogowej (klasycznej). Mapę zasadniczą w formie analogowej wykonuje się w podziale sekcyjnym prostokątnym. Dla mapy zasadniczej stosuje się jednolity dla każdego pasa podział na arkusze mapy.
Obszar terenu na skraju danego pasa ogranicza się do granic naturalnych lub granic władania (jednostek ewidencyjnych), tzn. z zasady nie stosuje się pasa pokrycia z sąsiednim układem współrzędnych. W miarę jednak potrzeby wynikającej z realizacji konkretnych zadań praktycznych obszar terenu na skraju danego pasa rozszerza się do dalszych granic naturalnych lub granic władania. Podstawą do określania formatów i numeracji arkuszy mapy zasadniczej w skalach 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 w podziale arkuszowym prostokątnym jest arkusz 1:10 000 o wymiarach 5 km na 8 km.

GlobalMapper_v14_otwarcie wektorów_i ORTO_puwg1992

Powyższe przykłady prezentują otwarcie wektorów otrzymanych w układzie PUWG2000, kontrolne połączenie z serwerem WMS i pobranie fragmentu ortofotomapy, przejście ze zbiorem do PUWG1992. Wszystko trwa kilka sekund. Po konwersji raster orto, wektory, razem bądź osobno można zachować w nowym zbiorze.

Podział obszaru Polski na strefy PUWG2000
Podział obszaru Polski na strefy PUWG-2000

Układ współrzędnych 2000 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000) – układ współrzędnych płaskich prostokątnych zwany układem "2000", powstały w wyniku zastosowania odwzorowania Gaussa-Krügera dla elipsoidy GRS 80 w czterech trzystopniowych strefach o południkach osiowych 15°E, 18°E, 21°E i 24°E. W tym układzie koncepcja nawiązuje do dawnego układu współrzędnych "1942".
Różnica polega jednak na odmienności przyjętych elipsoid odniesienia oraz na zastosowaniu dodatkowej skali podobieństwa (skali kurczenia na południkach środkowych). Skala długości odwzorowania na południkach osiowych wynosi m0 = 0,999923. Zniekształcenia na południku osiowym wynoszą -7,7cm/km zaś na styku stref +7cm/km. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 8 sierpnia 2000, od 1 stycznia 2010 jest to jedyny układ współrzędnych geodezyjnych obowiązujący w Polsce dla map wielkoskalowych (mapa zasadnicza). Zastąpił on układ współrzędnych 1965.

*     *     *

Dla opracowań katastralnych i przy opracowaniu mapy zasadniczej w skali 1:5 000 i skalach większych stosuje się odwzorowanie Gaussa-Krügera tworzące cztery układy współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczone symbolami: „1992/15”, „1992/18”, „1992/21” i „1992/24”, w systemie GRS-80.
Współrzędne płaskie prostokątne x, y są obliczane w odwzorowaniu Gaussa-Krügera w pasach trzystopniowych o południkach osiowych:15, 18, 21, 24. Pasy ponumerowane są: 5, 6, 7, 8. Współczynnik zmiany skali równa się 0,999923 w południku osiowym. Początkiem układu współrzędnych w danym pasie odwzorowania jest punkt przecięcia się obrazu południka osiowego z obrazem równika. Przy określaniu współrzędnych – współrzędna x pozostaje nie zmieniona, a do współrzędnej y w zależności od południka osiowego dodaje się:


5 500 000 m przy południku Lo = 15o,
6 500 000 m przy południku Lo = 18o,
7 500 000 m przy południku Lo = 21o,
8 500 000 m przy południku Lo = 24o.


Pierwsza cyfra współrzędnej y oznacza numer pasa odwzorowania
.
http://www.walery.com.pl/uklady/index.php/charakterystyka-ukadow-wsporzdnych/ukad-2000

Numeracja arkuszy

Podstawą do określenia formatów i arkuszy mapy zasadniczej jest arkusz w skali 1:10000 terenu o wymiarach 5 km/8 km.


Godło arkusza w skali 1:10000.

Godło to tworzy grupa trzech liczb rozdzielonych kropkami.

Pierwsza liczba (jednocyfrowa) oznacza numer 5, 6, 7 lub 8 pasa odwzorowania (wynikający z podzielenia wartości południka osiowego przez trzy, np. 15°/3=5).


Druga liczba (trzycyfrowa) określa numer rzędu i stanowi liczbę całkowitą ilorazu:
(xi-4920) / 5
gdzie xi - współrzędna dowolnego punktu wyrażona w kilometrach od równika.

Trzecia liczba (dwucyfrowa) określa numer kolumny i stanowi liczbę całkowitą ilorazu:
(yi-332) / 8
gdzie yi - współrzędna dowolnego punktu wyrażona w kilometrach bez początkowej cyfry oznaczającej numer pasa odwzorowawczego.

Godło arkuszy mapy w skalach: 1:5000, 1:2000, 1:1000 oraz 1:500
Godło w tych skalach jest godłem arkusza 1:10000 uzupełnionym cechami wynikającymi z następującego podziału:
arkusz 1:10000 dzieli się na cztery (4) arkusze 1:5000 - oznaczone cyframi od 1 do 4
arkusz 1:10000 dzieli się na dwadzieścia pięć (25) arkuszy 1:2000 - oznaczone liczbami od 01 do 25
arkusz 1:2000 dzieli się na cztery (4) arkusze 1:1000 - oznaczone cyframi od 1 do 4
arkusz 1:1000 dzieli się za cztery (4) arkusze 1:500 - oznaczone cyframi od 1 do 4


Przykładowe godła arkuszy w poszczególnych skalach:
1:10000 - 7.132.33
1:5000 - 7.132.33.2
1:2000 - 7.132.33.19
1:1000 - 7.132.33.19.2
1:500 - 7.132.33.19.2.4


Kody EPSG

strefa (5) -
2176
strefa (6) -
2177
strefa (7) -
2178
strefa (8) -
2179


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego